About Us

    เราคือผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีการจัดการดูแลโดย ศัลยแพทย์ พยาบาล 
และผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ 
    ที่ Elder Excellent Care เราคาดหวังให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับความสะดวกสบายและบรรยากาศ 
เสมือนหนึ่งกําลังได้รับรางวัลแห่งชีวิต
   เราจึงทุ่มเทในการสร้างบรรยากาศบนพื้นที่ 2 ไร่ ให้ปลอดโปร่ง โล่งสายตา เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวและมุมทํากิจกรรมต่างๆ
เราใส่ใจในสถานที่ตั้ง ให้ห่างไกลจากแหล่งชุมชนแออัดที่อาจส่งผลเสีย ต่อสุขภาพของผู้เข้าพักอีกทั้งยังพยายามนําธรรมชาติ อาทิหญ้า ต้นไม้ใหญ่ แปลงผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพแปลงดอกไม้
เข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของผู้เข้าพักให้มากที่สุด